Az egyesület kiadványai és publikációi


Az Európai Folklór Intézet alapfeladatának megfelelően kiemelt figyelmet fordít a kulturális örökség megóvására és a szellemi örökség védelmére. Az intézet a magas színvonalú és gyakran hiánypótló publikációk kiadásával a néprajz és folklór iránt érdeklődő szakmai és laikus közönséget kívánja megszólítani. Három magyar nyelvű (Örökség, Folklór, A népművészet mesterei) és egy angol nyelvű könyvsorozat (Bibliotheca Traditiones Europae) mellett a 2008-tól A világ eposzai sorozat kiadása kapcsolódik az Intézethez. Továbbá a Hungarian Heritage c. angol nyelvű folyóiratot és EFI Communicationes c. füzetsorozatot tart fenn, illetve sorozaton kívüli, önálló kötetek kiadását végzi.

 

ÖRÖKSÉG

Az Intézet Örökség című, 1999-ben az Osiris Kiadóval közösen indított könyvsorozatának köteteiben színvonalas, hiánypótló tanulmányok, monográfiák láttak napvilágot. A könyvsorozat jelentőségét az is növeli, hogy az utóbbi évtizedben – néprajzi profilú könyvkiadók hiányában és a kiadással kapcsolatos pályázati források szűkössége miatt – csak szór-ványosan bukkantak fel néprajzi kiadványok a hazai könyvpiacon. Az EFI ezzel a tudományos könyvsorozattal igyekszik segíteni a kevés publikálási lehetőséghez jutó kutatókat, illetve kiemelkedő jelentőségű és régóta hiányzó alapmunkákat, gyűjteményes köteteket ad közre konfe-renciákon elhangzott előadásokból, illetve kiváló néprajzkutatók tisz-teletére írt tanulmányokból. 2002-től a sorozat a Gondolat kiadóval közösen jelenik meg. Eddig 18 kötet került kiadásra.

1.      Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban (2000)

2.      Hoppál Mihály – Szepes Erika (szerk.): A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művészetben és a folklórban (2001)

3.      Pócs Éva (szerk.): Két csíki falu néphite a századvégen (2001)

4.      Hoppál Mihály (szerk.): Elbeszélés és emlékezet. Tanulmányok Istvánovits Márton emlékére (2002)

5.      Tari János: Néprajzi filmezés Magyarországon (2002)

6.      Lovász Irén: Szakrális kommunikáció (2002)

7.      Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Magyarságszimbólumok (2002)

8.      Halász Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához (2002)

9.      Demény István Pál: Hősi epika (2002)

10.    Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmánykötet Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére (2003)

11.    K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése (1944) (2004)

12.    Karácsony Zoltán (szerk.): Táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény, I. (2004)

13.    Hoppál Mihály: Folklór és hagyomány. Válogatott tanulmányok (2005)

14.    Pozsony Ferenc: A moldvai csángó magyarok (2005)

15.    Magyar Zoltán – Varga Norbert: Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelem-világa és történetei (2006)

16.    Felföldi László – Karácsony Zoltán (szerk.): Táncfolklorisztikai szöveggyűjtemény II./A (2006)

17.    Szabó Irén: A magyarországi görög katolikus vallásgyakorlat gesztusai (2008)

18.    K. Kovács László: A Borsa-völgyi juhászat (2008)

 

FOLKLÓR

2000-től indult Folklór sorozatot a L’Harmattan Kiadóval közösen jelen-teti meg az Intézet. Fontos feladata a helyi tudás, folklór, szóhagyomány, ének, tánc, zene és más mesterségek hagyományainak megmentésére való figyelemfelhívás és azok közkinccsé tétele. Ezért a sorozat célja a hagyományos kultúra és folklór emlékeinek közzététele és terjesztése, valamint a folklór területén végzett gyűjtések, hiteles népi szövegek felkutatása, tehát olyan eredeti gyűjtések megjelentetése, melyek új, korábban ismeretlen szövegközlő anyagot adnak közre. Különösen, ha maga a műfaj, vagy a feldolgozás eltér a megszokottól. Ilyen lehet egy alapos szöveggyűjtemény, amely témáját vagy a gyűjtés helyét – esetleg idejét – tekintve unikális. Eddig a sorozatban 13 kötet látott napvilágot.

1.      „Ezen vöfi Könyv a Karsai Mihályé”. Vőfélykönyv Székről (2000)

2.      Bosnyák Sándor: Mit láték álmomban. Népi álomfejtés és hiedelemtörténetek (2000)

3.      A pasa fia meg a világszépe. Török népmesék (2000)

4.      Kocsis Rózsi: Nyitott könyv a lelkem. Egy anya vallomása (2000)

5.      Magyar Biblia. A világ teremtése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában, Bosnyák Sándor gyűjtése (2001)

6.      Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda (2002)

7.      A három muzsikus cigány. Babos István meséi (Gyűjtötte Szuhay Péter; Görög Veronika tanulmányával, Benedek Katalin jegyzeteivel) (2003)

8.      Antalné Tankó Mária: Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat (2003)

9.      Fehér Zoltán: Boszorkány a forgószélben. Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata (2003)

10.    Három vándorló Királyfirul való Historia. A sárospataki kéziratos népmese-gyűjtemény (1791) (2004)

11.    Tőzsér Kapcsos Anna: Palócul tanított imádkozni anyám (2004)

12.    A hétfejű Zarvas. Kaukázusi mítoszok, népmesék, mondák (2005)

13.                                                          Küllős Imola–Vasvári Zoltán: Áldozatok. A második világháborús hadifogoly-táborok és a sztálini lágerek folklórjából (2006)

 

A NÉPMŰVÉSZET MESTEREI

A szellemi örökség védelmének leghatékonyabb módja, a kultúra elemeinek összegyűjtése, archiválása, mely által megőrizhetők nemcsak a kutatás, hanem a művészetek számára is. Ezt a célt szem előtt tartva, a hagyomány hordozóit ismertté és hivatalosan elismertté kell tenni, ezért számos országban változatos formákat alakítottak ki arra, hogy elismerjék a tehetséges népi alkotókat. A népművészet mesterei sorozat azért jött létre, hogy tematikusan sorra véve az egyes folklór és népművészeti ágazatokat a hazai és nemzetközi érdeklődők számára is bemutassa a hagyományos kultúra kiváló előadó egyéniségeinek, alkotóinak sorát, mely egyben a magyar példa ismertetése is. A sorozat jelenleg a 3. kötetnél tart.

1.      Felföldi László – Gombos András (szerk.): A népművészet táncos mesterei/ Living Human Treasures in Hungary. Folk Dance (2001)

2.      F. Tóth Tibor (szerk.): Tóthné Nagy Amália a népművészet mestere, csipkekészítő népi iparművész munkássága (2001)

3.      Gila János: Folklórfesztiválok a Duna mentén (1968-81) (2004)

 

BIBLIOTHECA TRADITIONIS EUROPAE

A Bibliotheca Traditionis Europae című, angol nyelvű könyvsorozatban hazai szerzők nemzetközi érdeklődésre számot tartó munkái, vagy az Intézet által szervezett nemzetközi konferenciákon elhangzott előadások megszerkesztett változatai jelennek meg, eddig 4 kötetben. A sorozat társkiadója az Akadémiai Kiadó.

1.      László Felföldi – Ildikó Sándor (eds.): Multicultural Europe: Illusion or Reality (1999)

2.      János Sipos: In the wake of Bartók in Anatolia (2000)

3.      Mihály Hoppál – Eszter Csonka-Takács (eds.): Eros in Folklore (2002)

4.      Kornélia Buday: „The Earth has given birth to the Sky“ (2004)

5.      Elsie Ivancich Dunin – Anne von Bibra Wharton – László Felföldi (eds.): Dance and Society (2005)

 

A VILÁG EPOSZAI

A hősepika a költői folklór kitüntetett része, azoknál a népeknél, amelyek megőrizték szóbeli hagyományaikat. A múlt század hetvenes éveiben már volt egy eposz-sorozata a magyar könyvkiadásnak. Az Európa Könyvkiadó egymás után jelentette meg a különböző híres epikus költeményeket, így a kirgiz Manasz eposz részleteit, egy mordvin epikus költeményt, a mongol Geszer kán történetét és a burját hősénekeket, az észt Kalevipoeget, valamint az ó-izlandi Edda fordítását is. Ezek a kötetek ma már könyvritkaságnak számítanak. Ezért is kell most újbóli kiadásukon gondolkozni, kiegészítve az akkori megjelent néhány kötetet, újabb most készült fordításokkal. Ezzel kívánunk hozzájárulni az UNESCO által meghirdetett „kultúrák közötti párbeszéd” programhoz. Az Európai Folklór Intézet és a L’Harmattan Kiadó 2008-ban közösen indított A világ eposzai című könyvsorozatával sorra közölni kívánja e költői mesterműveket. A könyvsorozat szerkesz-tője Hoppál Mihály, a kötetek szövegeinek gondozója Fazekas Zsuzsa. A 2008-ban indított könyvsorozat 4. kötete áll már kiadás alatt.

1.      Köroglu (fordította: Adorján Imre, Puskás László) (2009)

2.      Dede Korkut könyve (fordította: Adorján Imre, Puskás László) (2009)

3.      Nartok (fordította: Istvánovits Eszter, Istvánovits Márton, Kulcsár Valéria) (2009)

4.      Oguz Kán (fordította: Soproni András) (2009)

5.      Waltharius (Erős kezű Valter története) (2010, kiadás alatt)

6.      Bum Erdene (Földanya, mongol hőseposz) (fordította: Kádár László) (2010, kiadás alatt)

7.      Osztják hősénekek (2010, kiadás alatt)

 

EFI COMMUNICATIONES

Az EFI Communicationes füzetsorozatban rövidebb tanulmányok, vala-mint az Intézet tevékenységéhez szorosabban kapcsolódó UNESCO-határozatok, illetve ajánlások látnak napvilágot. Ennek alsorozataként, Varia Bibliographica címen jelennek meg jeles néprajz-kutatók életmű-bibliográfiái, illetve néprajzi tanszékek szakdolgozati és disszertáció jegyzékei. 2010-ben, a sorozat jelen (22.) füzete után a 23. és 24. szám is kiadás alatt áll.

1.      Ajánlások a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (UNESCO Közgyűlés, 1989) (1999)

2.      Európai Folklór Intézet. Célok, feladatok, előtörténet (1999)

3.      History and Objectives (Az Intézet története és célkitűzései angol nyelven) (1999)

4.      Verebélyi Kimcső: A folklór jogi védelme (1999)

5.      Irányelvek az „élő emberi értékek” rendszerének alapításához (UNESCO Közgyűlés, 1993) (1999)

6.      Anna-Leena Siikala: Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak (Az identitás keresése) (2001)

7.      Az emberiség szájhagyományozó és a szellemi örökségének mesterművei (UNESCO Közgyűlés, 1998)

8.      Mihály Hoppál: Local Cultures in a Global World (UNESCO konferencia elő-adások angol nyelven) (1999)

9.      Cselekvési terv a szellemi kulturális örökség megóvására és újjáélesztésére (UNESCO Konferencia, 1999) (1999)

10.    Varia Bibliographica. Paczolay Gyula 70 éves (2000)

11.    Varia Bibliographica. A budapesti Egyetemi Néprajzi Intézet szakdolgozatainak és doktori disszertációinak jegyzéke, 1934-2004 (2004)

12.    Varia Bibliographica. Kríza Ildikó köszöntése (2004)

13.    Varia Bibliographica. Gráfik Imre köszöntése (2004)

14.    Csonka-Takács Eszter: Az Európai Folklór Intézet története 1995-2005 (2005)

15.    Voigt Vilmos: Javaslat a „Folklór Világnapja” megünneplésére (2005)

16.    Keszei András: A megfoghatatlan nyomában (2005)

17.    Varia Bibliographica. Mihály Hoppál: A Bibliography of His Works (2007)

18.    UNESCO Egyezmény a Szellemi Kulturális Örökség Védelméről / Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO (2007)

19.    Varia Bibliographica. Felföldi László köszöntése (2007)

20.    Mihály Hoppál: Shamanic Songs and Narratives as Intangible Cultural Heritage of Mankind (2008)

21.    Varia Bibliographica. Solymossy Sándor írásainak bibliográfiája / A Bibliography of His Works. (2009)

22.    Hoppál Mihály: Az Európai Folklór Központért Egyesület és az Európai Folklór Intézet története (1994-2009) (2010)

23.    Hoppál Mihály: A szellemi kulturális örökség megőrzése (2010)

 

Hungarian Heritage

A Hungarian Heritage folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap-program Népművészeti Kollégiuma támogatja. A folyóirat célja, hogy átfogó képet adjon a tradicionális magyar kultúra és a megújuló folklórhagyományok jelenségeiről. Miután a kulturális örökség megőr-zése kiemelten fontos feladattá vált, ezért a folyóiratban megjelennek hosszabb, rövidebb tanulmányok, elméleti cikkek és esszék a hagyomány természetéről, a hagyományőrzés Bartóki modelljéről. Állandó rovat működik, amelyben a hagyományos kultúrával foglalkozó jelentősebb műhelyek munkáiról szóló beszámolók jelennek meg. Továbbá könyvismertetések, kiállítás bemutatók, film és CD ismertetések kapnak helyet a folyóiratban. A folyóirat szakmai előkészítését tíztagú szerkesz-tőbizottság segíti, főszerkesztő: Hoppál Mihály. Eddig 10 szám látott napvilágot.

 

Sorozaton kívül

Az Intézet nevéhez hét, sorozaton kívüli kötetet is fűződik, melyből az utolsó a 2009. őszén az erdélyi Mentor Kiadóval közösen, Erdélyi néphagyományok címmel megjelentetett, vaskos kötet, mely Szabó Sámuel-nek és gyűjtői körének több mint száz éven át kiadatlanul kallódó, forrásértékű néprajzi hagyatékának gyűjteménye.

1.      Mihály Hoppál – Eszter Csonka-Takács (eds.): Ethnology in Hungary. Institutional Background (2001)

2.      László Felföldi – Theresa J. Buckland (eds.): Authenticity. Whose Tradition? (2002)

3.      Viera Gasparikova – Boris N. Putilov (eds.): Heroes or Bandits. Outlaw Traditions in the Carpathian Region (2002)

4.      Vilmos Voigt – Mihály Hoppál: Ethnosemiotic © Hungary (2003)

5.      Hoppál Mihály (szerk.): Fehérlófia (2007)

6.      Tanulmányok a szellemi kulturális örökség megőrzéséről (2008)

7.      Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok (2009)

8.      Hoppál Mihály (ed.): Sustainable Heritage (2010, kiadás alatt)

 

A papír alapú kiadványok mellett filmeket és népzenéket tartalmazó CD-k kiadására, kiadásának támogatására is van példa az Intézet történetében. Külön kiemelendő emellett az a két kivételes gyűjtemény, melyet az EFI, az Arcanum Kia-dóval közösen készített alapításának 10., illetve a 15. évfordulájára. A két korong az első évtized, majd az első másfél évtized összes EFI publi-kációját tartalmazza. Így a 2009-ben megjelent 15 év kiadványai – Európai Folklór Intézet című DVD-ROM adatbázisa több mint 70 kötetet (több ezer oldal terjedelemben), valamint két filmet és 12 órányi hangfelvételt foglal magába.

1.      Nagykarácsony – Kiskarácsony. Karácsonyi, újévi énekek, névnapi köszöntők (ÚJ PÁTRIA az Utolsó Óra program gyűjteményéből CD (Fonó Records , Ltd.) (1999)

2.      János Sipos: In the wake of Bartók in Anatolia CD (Fonó Records, Inc.) (2001)

3.      Az Európai Folklór Intézet kiadványai CD-ROM (2003)

4.      Tari Lujza: Bukovinai székely betlehemes CD-ROM (2006)

5.      Bartók and Arab Folk Music – Bartók és az arab népzene CD-ROM (2006)

6.      15 év kiadványai – Európai Folklór Intézet (DVD-ROM) (2009)